НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин” - Стара Загора

КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ
Надя Кискинова

 

ВСЕОБЩО ПРИВЛИЧАНЕ

ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО СПОРЕД КЛАСИЦИТЕ НА ФИЗИКАТА АЙНЩАЙН - ОСНОВНИ ПОСТУЛАТИ НА ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА

 

ПРИНЦИП НА ЕКВИВАЛЕНТНОСТТА

“Общата теория на относителността дължи своя произход на известния още от Галилей и Нютон факт, който не се е поддавал на никака теоретична интерпретация: две съвсем различни свойства, инертност и тегло, се измерват с една и съща константа – масата. От това съответствие следва, че не е възможно да се установи дали дадена координатна система се движи ускорено или тя се движи равномерно праволинейно, а наблюдаваните ефекти са обусловени от гравитационното поле /това е и принцип на еквивалентността в Общата теория на относителнастта/.”

и

“Досега механиката бе констатирала, но не бе изтълкувала това важно положение. Едно удовлетворително тълкуване може да се даде в следната форма : в зависимост от обстоятелствата едно и също качество на телата се проявява или като “инерция”, или като “тежест”.”

Айнщайн

Какво казва всъщност Айнщайн? – Да погледнем конкретните основни закони на Нютон:

- Вторият принцип на динамика:

F = m . a

Където тяло се движи с ускорение а под действие на приложена върху него сила F. Тук масата m е израз на свойството инертност на телата, с което те се противопоставят на всяко изменение на движението им. Именно това противодействие налага прилагането на външна сила върху тях за промяна на движението им.

В този смисъл тук масата е инертна .

-  В закона на Нютон за всеобщото привличане:

F = G (m . M)/r2

също има маси на взаимодействащи тела, но тук те са израз на свойството на телата да гравитират едно към друго.

В този смисъл тук масата е гравитационна или тежка.

Pages