МОДЕЛИ НА ЗВЕЗДИ

ОБЩ КУРС ПО АСТРОНОМИЯ
НАО “Юрий Гагарин”
Надя Кискинова

МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕНОС НА ЕНЕРГИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ЗВЕЗДИТЕ

Оценките за температурата в звездните недра са 10-20 милиона К, а налягането – милиарди земни атмосфери.В резултат на протичащите там термоядрени реакции се отделят гама-кванти или фотони с енергията от 1000 К eV , което отговаря на електромагнитна вълна с дължина на вълната 0,001 Å (гама-лъчи с λ < 0,1 Å).

Преносът на тази енергия към повърхността на звездата може да се осъществи по два начина – лъчение и конвекция:

Лъчение – осъществява се при по-ниска относителна температура във вътрешността на звездите.

Лъчистият пренос на енергия представлява всъщност “промъкването” на частиците (фотоните) през звездното вещество. Това става за милиони години поради многократното поглъщане, трансформиране и преизлъчване, характерни за взаимодействията на елементарните частици. В крайна сметка, достигайки до повърхността на звездата първоначално излъченият от осъществената термоядрена реакция фотон вече е трансформиран на няколко милиона фотона с много по-ниски енергии – фотоните на видимата светлина, чиято дължина на електромагнитната вълна е 3900-7600 Å.

Конвекция – за осъществяването й е необходима по-висока относителна температура.

Конвективният пренос на енергия представлява движение на маси вещество отвътре навън и обратно.

Аналог за двата вида пренос на топлина (енергия) и условията, при които те се осъществяват е нагряваща се вода: Загрявайки съд с вода, отначало докато топлината от долните слоеве се пренася към горните става с лъчение. С повишаване на температурата, в преноса на топлина се включват цели потоци вода – осъществява се конвекция – водата завира.

Чрез конвекция готвим и се топлим в ежедневието си.

Pages