НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин”
СТАРА ЗАГОРА

Курс по ОБЩА АСТРОНОМИЯ
Надя Кискинова

СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

Увод

Слънчевата система са всички тела в близост до Слънцето и тяхната съдба – произход, еволюция и движения в пространството, - зависи от тази звезда. На всички тези тела се пада едва около 1/750 част от масата на звездата ни. Основната част от телата в нашата система са в обем около 1/5 000 от разстоянието до най-близката звезда от системата на Проксима от Центавър, отстояща на 4,3 светлинни години. Това дава основание да считаме, че върху телата от Слънчевата система оказва влияние единствено Слънцето, което е достатъчно изолирано от другите звезди понастоящем. Теорията на звездообразуването и новооткритите обекти в покрайнините на нашата система обаче предполагат, че Слънцето и звездите от обкръжението му преди 4,6 милиарда години вероятно са възникнали заедно в една област на звездообразуване и вероятно са влизали в състава на звезден куп, където разстоянията между звездите са много по–малки и взаимното влияние между компонентите на купа е доста по-съществено.

Докъде точно се простира гравитационното влияние на Слънцето?

Там, където скоростта на слънчевия вятър става по-малко от тази на звука се оформя повърхност, наречена граница на ударната вълна – вътрешният овал на тази картинка. Счита се, че тя е на 75-90 а.е. от Слънцето.

Там, където слънчевите йони взаимодействат с галактичните, е хелиопаузата. Тя е на разстояние 110 а.е. – средната повърхност на рисунката. Слънчевата хелиопауза се премества през местния междузвезден облак така както лодка плава във вода – в предната си част има главна ударна вълна. Предполага се, че тя е на разстояние 230 а.е.

Телата от Слънчевата система са планетите , техните спътници и т.н. малки тела.

Доскоро в астрономията нямаше точно определение на може би най-употребяваното понятие за телата, въртящи се около Слънцето – планетите. Откриването на извънслънчевите планети и дисковете в различни стадии на формиране на пояси от малки тела около други звезди през последните години обаче наложи необходимостта от въвеждане на общовалидна класификация на телата от звездните системи.

Pages