НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
“Юрий Гагарин” - Стара Загора
КУРС ПО ОБЩА АСТРОНОМИЯ ЗА АСТРОНОМИ-ЛЮБИТЕЛИ

Надя Кискинова

 

ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ

Известни са 2 типа нестационарни процеси, проявяващи се на определен стадий от зведната еволюция и водещи до изменения на блясъка на звездите – пулсации и взривове, които определят и двата класа звезди – пулсиращи и взривни /еруптивни/.

Пулсиращите звезди променят блясъка си и другите физични характеристики в резултат на свиване и разширяване, а взривните – поради взривяване на звездите.

Всеки от двата класа променливи звезди се подразделя на подкласове, в зависимост от процесите, водещи до различни по време правилни или неправилни промени в блясъка.

Каталогът на променливите звезди от 1990 г. съдържа данни за 30 000 такива звезди в Галактиката. Тук приемам следната класификация на променливите звезди / Учебник по астрономия, Н. Николов, М. Калинков, Университетско издателство, София 1998 /:

Променливите звезди се обозначават с големи букви от латинската азбука и съкратеното латинско наименование на съзвездието. Примерно, S And .

Pages